Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Criteriile de accedere în profesia de mediator

criterii accedere mediator

Înainte de a încredința unei persoane terțe soluționarea unui litigiu, fiecare se întreabă în sinea sa: „Cine-i persoana asta? Ce studii are? Cât de bine își face lucrul?” Pentru a răspunde cel puțin pațial la întrebări, o să vă prezint criteriile de accedere în profesia de mediator, atât cele din Republica Moldova, cât și celedin alte state.

În Republica Moldova detalii la acest subiect pot fi găsite în art. 12 din Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere. Legislația stabilește clar că, pe lângă studiile superioare de licență, persoana care pretinde a fi mediator trebuie să fi absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor și să fi susținut examenul de atestare a mediatorilor. De asemenea, persoana respectivă trebuie să aibă reputație ireproșabilă, să fie fără antecedente penale, fără condamnări anterioare pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave, săvîrşite cu intenţie, să fie fără antecedente pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave. La aceste condiții mai trebuie de adăugat starea bună a sănătății și lipsa unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei.

În Italia, spre exemplu, pentru a deveni mediator, persoana trebuie să aibă studii superioare, să audieze cursul de formare profesională, care constă din cel puțin 50 de ore teoretice și cel puțin 4 ore practice, să fie înregistrat într-o asociație profesională.

Legislația României înaintează următoarele cerințe pentru persoanele care doresc să devină mediatori: să aibă capacitate deplină de exerciţiu, studii superioare, o vechime în muncă de cel puţin 3 ani, să fie aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi, să se bucure de o bună reputaţie şi să nu fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, să absolvească cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere; să fie autorizată ca mediator, în condiţiile legii.

În Austria poate deveni mediator persoana care are vârsta de 28 de ani, are calificare profesională stabilită de lege, este demnă de încredere, are asigurare de răspundere civilă.

În Franța sunt reglementate următoarele cerințe: persoana să nu fi fost condamnată, să nu fi fost sancționată disciplinar sau administrativ pentru fapte care contravin onoarei, probității și bunelor moravuri, să aibă calificarea necesară pentru soluționarea litigiului, să facă dovada unei formări sau experiențe de practicare a medierii.

Legislația Spaniei prevede următoarele cerințe: capacitate deplină de exercițiu, lipsa unei interdicții de a fi mediator, diplomă de studii superioare sau de formare profesională specifică medierii, asigurare de răspundere profesională.

Legislația Slovaciei stabilește următoarele criterii de accedere la profesia de mediator: are capacitate deplină de exercițiu, are studii de masterat la o facultate din Slovacia sau alt stat, are reputație ireproșabilă, are certificate de urmare a cursurilor de formare inițială.

În Albania pot deveni mediatori persoanele care: au studii de licență, au vîrsta de 25 de ani, nu există o decizie definitivă de condamnare pentru infracțiuni comise cu intenție, au urmat cursurile de formare profesională, sunt licențiate și înregistrate în Registrul Mediatorilor.

În Federația Rusă, pot desfășura activitate de mediator profesionist persoanele care: au vârsta de 25 de ani, au studii superioare, au urmat cursurile de formare profesională.

Legislația RepubliciiKazahstan prevede că pentru a deveni mediator profesionist, persoana trebuie să aibă studii superioare, vârsta de 25 de ani, să posede documentul ce atestă urmarea cursurilor de formare profesională, să fie înregistrată în registrul mediatorilor profesioniști.

Criteriile de accedere în profesia de mediator

Lasă un comentariu

Scroll to top