Blog juridic

(despre elaborarea actelor normative și alte subiecte juridice)

Cursurile de formare ale mediatorilor

despre mediere

Formarea unui corp profesionist de mediatori este direct dependentă de calitatea cursurilor de formare profesională a acestora. Persoanele nu trebuie să devină mediatori din simplul considerent că ei sunt deja psihologi, juriști, profesori, etc. Unul din cele mai importante criterii pentru accederea la profesia de mediator, pe lîngă studiile superioare, trebuie să fie formarea inițială în acest domeniu, care îi va oferi mediatorului cunoștințe ce țin de domeniul negocierii, comunicării, tehnicilor de mediere, psihologiei, conflictologiei ș.a.

În majoritatea țărilor europene nu este posibilă practicarea activității de mediator fără a urma cursul de formare inițială. În acest context, o să vă prezint unele exemple.

În Austria modul de urmare a cursurilor de formare de către mediatori este stabilit de către Ministrul Justiției după consultarea Consiliului consultativ cu privire la mediere. Conținutul cursurilor poate fi diferit, în dependență de domeniul medierii. Partea teoretică a cursului trebuie să conțină de la 200 la 300 de ore, iar partea practică de la 100 la 200 ore. De asemenea, în legislația Austriei este reglementat foarte concret ce trebuie să conțină programa de studiu. Mediatorul trebuie să urmeze cursul de formare continuă de cel puțin 50 de ore pe parcursul fiecăror 5 ani de activitate și să prezinte Ministerului Justiției dovada acestui fapt.

Legea Germaniei de asemenea stabilește conținutul cursurilor de formare inițială, iar conținutul cursurilor de formare continuă sunt stabilite de către Ministerul Justiției. Pe lîngă aceasta, la majoritatea facultăților de drept se studiază un curs obligatoriu despre mediere.

În România, formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare și de către instituțiile de învățămînt superior acreditate. Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor sînt autorizate de către Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta. Instituţiile de învățămînt şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia.

În Federația Rusă și în Republica Kazahstan cursurile de formare a mediatorilor sunt aprobate de către Guvern.

Legislația Albaniei prevede că Camera Națională de Mediere organizează o dată pe an un training obligatoriu pentru brokerii noi, înregistrați în Registrul Mediatorilor și are grijă de formarea continuă a mediatorilor, care trebuie să fie de cel puțin 20 zile pe an.

În Republica Moldova aceste aspecte sunt reglementate în Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere. Aceasta reglementează expres „absolvirea cursurilor de formare inițiala a mediatorilor” în calitate de condiție de accedere în profesie. Referitor la formarea continuă, art. 13 din legea menționată prevedecă „[m]ediatorul este obligat să urmeze instruirea continuă cu o durată de cel puţin 20 de ore academice anual în primii 5 ani de activitate şi de cel puţin 10 ore academice anual în fiecare an următor”. Standardele pentru formarea inițială și cea continuă se aprobă de Consiliul de mediere.

Din perspectiva standardelor internaționale din domeniul formării mediatorilor, menționăm pct. 23 din Ghidul CEPEJ pentru o mai bună implementare a recomandării cu privire la medierea în materie civilă și familială prevede că instruirea inițială ar trebui să fie urmată de o supraveghere, tutelă sau o formare profesională continuă. De asemenea, pct. 15 din Recomandarea nr. (2002) 10 a comitetului miniștrilor privind medierea în materie civilă, prevede că statele ar trebui să ia măsuri pentru a promova adoptarea normelor necesare pentru selecția, responsabilitatea, formarea și calificarea mediatorilor, inclusiv mediatorii care sunt implicați în tratarea problemelor internaționale.

Cursurile de formare ale mediatorilor

Lasă un comentariu

Scroll to top